Эрүүл мэндийн боловсрол


Батлав:  Боловсролын судалгаа, аргазүйн  тэнхимийн  эрхлэгч   ..........................  дэд профессор Н.Баянмөнх
“ Эрүүл мэндийн боловсрол ” хичээлийн сэдэвчилсэн төлөвлөгөө
2015-2016 оны  хичээлийн жил                                                    II-р Улирал                                                                   1-р курс
Сэдэв
Цаг
Хүлээгдэж буй үр дүн

    Хэрэглэгдэхүүн
Үнэлгээний шалгуур
лекц
1
Эрүүл мэндийн боловсролын тухай ерөнхий ойлголт

2
Эрүүл мэндийн боловсрол хичээлийн онцлог, ач холбогдол,  эрүүл мэндийн боловсрол  олж авснаар өөрийн болон бусдын эрүүл мэндэд анхаарах
эрүүл мэндийн боловсролын талаарх мэдлэг чадвар хандлагтай болох
Эх сурвалж, ном, гарын авлага, материал, мэргэжлийн сэтгүүл, үзүүлэн  / Эрүүл мэндийг дэмжих нь 2014он 
Эрүүл мэндийн боловсрол 2012 он /
Эрүүл мэндийн боловсрол хичээлийн талаар ерөнхий ойлголт авсан эсэх
2


Эрүүл мэндэд нөлөөлөх хүчин зүйлс

2

Эрүүл мэндэд нөлөөлөх хүчин зүйлсын талаар ерөнхий ойлголттой болох
Эрүүл мэндэд нөлөөлөх хүчин зүйлсээс урьдчилан сэргийлэх
Эрүүл мэндэд нөлөөлөх хүчин зүйлсийг мэдэж,  зөв боловсон хандлага төлөвшүүлэх онолын талаар мэдлэг эзэмших
Эх сурвалж, ном, гарын авлага, материал, мэргэжлийн сэтгүүл, үзүүлэн  / Эрүүл мэндийг дэмжих нь 2014  Эрүүл мэндийн боловсрол 2012 он /
-Хорт зуршлын талаар мэдэж буй эсэх
-Стресс үүсэх шалтгааныг олж чадаж буй эсэх
-Цаг агаарын байдлаас болж хүний бие мах бодид гарах өөрчлөлтүүдийг мэдэж буй эсэх
3

Хорт зуршил

2
Хорт зуршлын талаар ерөнхий ойлголттой болох
Хорт зуршлаас урьдчлан сэргийлэх
Өөрийгөө болон бусдыг хорт зуршлаас сэргийлэх зөв хандлага төлөвших онолын талаар мэдлэг эзэмших
Эх сурвалж, ном, гарын авлага, материал, мэргэжлийн сэтгүүл, үзүүлэн / Хорт зуршлаас урьдчлан сэргийлэх нь 2011  он Эрүүл мэндийн боловсрол 2012 он /
-Хот зуршлаас сэргийлэх мэдлэг, чадвартай болсон эсэх
-Хорт зуршлын талаар бусдад тайлбарлаж ойлгуулж чадаж буй эсэх
4Амьсгалын эрхтэн тогтолцоо

2
Амьсгалын эрхтэн тогтолцооны талаар ерөнхий ойлголттой болох
Амьсгалын эрхтнүүдийн хоорондын үүрэг дарааллыг нэрлэх  амьсгалын
эрхтэн
тогтолцооны  талаар мэдлэг чадвар, эзэмших
Эх сурвалж, ном, гарын авлага, материал, мэргэжлийн сэтгүүл, үзүүлэн / Амьсгалын эрхтэн тогтолцоо 2009 он хөтөч 1, Амьсгалын эрхтэн тогтолцоо хөтөч 2 2009 он /
-Амьсгалын эрхтэн тогтолцоог нэрлэж чадаж буй эсэх
-Үүрэг ач холбогдлыг нь хэлж чадаж буй эсэх
5
Эрүүл мэнд ба  зан үйл

2
Эрүүл мэнд ба зан үйлийн талаар ерөнхий ойлголттой болох
Эрүүл мэнд ба зан үйл хоорондын ялгааг ялгаж чаддаг байх
Зөв зан үйлтэй болж төлөвших эрүүл мэнддээ анхаарах ерөнхий мэдлэгтэй болох  
Эх сурвалж, ном, гарын авлага, материал, мэргэжлийн сэтгүүл, үзүүлэн / Анги Проектор
Компьютер
Самбар
Шохой /
-Эрүүл мэнд ба зан үйл хоёрын хоорондын ялгааг гаргаж чадаж буй эсэх
6
Нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд

2
Нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн талаар ерөнхий ойлголттой болох
Нөхөн үржихүйн эрхтнүүдийн талаар мэдлэг чадвар эзэмших
Нөхөн үржихүйн эрүүл мэнддээ анхаарах  онолын талаар мэдлэгтэй болох
Эх сурвалж, ном, гарын авлага, материал, мэргэжлийн сэтгүүл, үзүүлэн / Нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд 2014 он Эрүүл мэндийн боловсрол 2012 он /


-Нөхөн үржмхүйн эрүүл мэндийн талаар ойлголттой болсон эсэх
7
Хоол боловсруулах эрхтэн тогтолцоо

2
Хоол боловсруулах эрхтэн тогтолцооны талаар ерөнхий ойлголттой болох
Хоол боловсруулах эрхтнүүдийн хоорондын үүрэг дарааллыг нэрлэх  онолын талаар ерөнхий мэдлэг эзэмших

Эх сурвалж, ном, гарын авлага, материал, мэргэжлийн сэтгүүл, үзүүлэн / Эрүүл мэндийн боловсрол 2012 он Хоол боловсруулах эрхтэн тогтолцоо хөтөч 1 2009 он  /

-Хоол боловсруулах эрхтэн тогтолцоог нэрлэж чадаж буй эсэх
 -Үүрэг ач холбогдлыг нь хэлж чадаж буй эсэх
8
Ахуйн ариун цэвэр
2
Ахуйн ариун цэврийн талаар ерөнхий ойлготтой болох
Ахуйн ариун цэврийн ялгаа ангиллыг мэддэг болох
Ахуйн ариун цэврийн талаар мэдлэг, чадвар эзэмших
Эх сурвалж, ном, гарын авлага, материал, мэргэжлийн сэтгүүл, үзүүлэн  Эрүүл мэндийн боловсрол 2012 он

Орчны ариун цэврийн талаар мэдэж буй эсэх
Хувийн ариун цэврийг талаар мэдэж буй эсэх
Ахуйн ариун цэврийн талаар мэдэж буй эсэхТөлөвлөгөө боловсруулсан багш:  П. Булган 

No comments:

Post a Comment