Биеийн тамир


Батлав:  Боловсролын судалгаа, аргазүйн  тэнхимийн  эрхлэгч   ..........................  дэд профессор Н.Баянмөнх
“ Биеийн тамир ” хичээлийн сэдэвчилсэн төлөвлөгөө
2015-2016 оны  хичээлийн жил                                                  II-р Улирал                                                               1-р курс                                        
Сэдэв
Цаг
Хүлээгдэж буй үр дүн

    Хэрэглэгдэхүүн
Үнэлгээний шалгуур
семинар
1
Аэробик онол заах арга зүй
6
Аэробикийн үндсэн алхалт,  үндсэн  хөдөлгөөнүүдийн талаар мэдлэг чадвартай болох, хөдөлгөөний эвсэлтэй болох
Ном, ведио бичлэг, ашиглах
Аэробик онол заах арга зүй / Л.Туяа, Б.Номин 2013 он /
-Аэробикийн үндсэн 7 алхамтыг биеэр хийж чадаж буй эсэх
- Аэробикийн дасгал хоорондын ялгааг олж чадаж буй эсэх
2
Волейбол
6
Волейболын спортын нарийн төвөгтэй техникийн талаар мэдлэг, чадвар эзэмших биеэр хийж гүйцэтгэх чадвартай болох
-Доороос дамжуулах техник
-Дээрээс дамжуулах техник
-Давуулах техник / дээрээс ба доороос /
-Хамгаалалтын техник
-Довтолгооны техник
-Эрэгтэй ба эмэгтэй уналт хийж гүйцэтгэх чадвар эзэмших

Ном, ведио бичлэг, ашиглах
Волейболын довтолгооны техникийг заах арга зүй
Тор , бөмбөг, заал конус  
 -Дамжуулах техникийг зөв хийж гүйцэтгэж чадаж буй эсэх
-Давуулах техникийг зөв хийж чадаж буй эсэх
-Довтолгооны техникийг зөв хийж чадаж буй эсэх
-Хамгаалалтын техникийг зөв хийж чадаж буй эсэх
-Уналт зөв хийж чадаж буй эсэх
3
Сагсан бөмбөг
6
Спортоор хичээллэх сонирхолыг нь төрүүлэх, нарийн төвөгтэй техникүүдийн талаар мэдлэг, чадвар эзэмших биеэр хийж гүйцэтгэх чадвартай болох
-          Бөмбөг шидэх техник
-          Хоёр алхамт
-          Бөмбөг залалт
-          Бөмбөг дамжуулалт
-          Хоёр алхамтаас бөмбөг шидэх  
-          Сагсан бөмбөгийн дүрэм

Ном, ведио бичлэг, ашиглах
Саган бөмбөгийн албан ёсны дүрэм
Сагсан бөмбөгийн тоног төхөөрөмж дүрмийн албан ёсны тайлбар /Б.Дашдэлгэр 2010 /Бөмбөг шидэх техникийг гүйцэтгэж чадаж буй эсэх
Хоёр алхамтыг хийж чадаж буй эсэх
Бөмбөг залж чадаж буй эсэх
Бөмбөг дамжуулж чадаж буй эсэх  
Хоёр алхамтаас бөмбөг шидэж чадаж буй эсэх
4
Ширээний теннис
6
Ширээний теннисний талаар мэдлэг, чадвар эзэмших биеэр хийж гүйцэтгэх чадвартай болох
-          Гарын барилт
-          Биеийн байрлал
-          Тоглолтын тактик


Ном, ведио бичлэг, ашиглах ширээний теннис ширээ, бөмбөг,  тор, цохиур


Үзсэн дасгал, техник, тактикаа тоглолтон дунд ашиглаж чадаж буй эсэх
5
Хөнгөн-Атлетик
6
Хөнгөн –Атлетикийн талаар мэдлэг, чадвар эзэмших
-Ойрын зайн гүйлт
-Нам гарааны техник
-Босоо гарааны техник
-Холын зайн гүйлт

Ном, ведио бичлэг, ашиглах
Гүйлт, харайлт, шидэлт / /2014 /
Уртын харайлт / Б.Гунгаа 2010/
Хөнгөн-Атлетик хөгжүүлэх арга зүй / Д.Баярлах 2012 /
Ойрын зайн гүйлтийн талаар мэдэж буй эсэх
-Нам гарааны техникийг хийж гүйцэтгэж чадаж буй эсэх
-Босоо гарааны техникийг хийж гүйцэтгэж чадаж буй эсэх
-Холын зайн гүйлтийн талаар мэдэж буй эсэх
6
Үндсэн гингастик
2
Үндсэн гимнастикийн талаар мэдлэг чадвар эзэмших дасгалын ач холбогдлыг ойлгох чадвартай болох

Ном, ведио бичлэг, ашиглах
 Үндсэн гимнастик заах арга /Г.Гүндэгмаа 1998 /
Гимнастик заах арга зүй   /Э.Энхсайхан 2012 /


Үндсэн гимнастикийн талаар мэдэж буй эсэх
Дасгал хоорондын ялгааг олж чадаж буй эсэх


Төлөвлөгөө боловсруулсан багш:  П. Булган

No comments:

Post a Comment